Masz pytanie?

(042) 640 64 22 Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

POLITYKA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Futura Sp. z o.o., adres głównej siedziby: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91 - 829 Łódź.
2. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@futura.lodz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
- realizacji działalności statutowej Futura sp. z o.o.;
- kontaktowych z Futura sp. z o.o.;
- na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
- niezbędnych do wykonania umowy, bądź do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- firmy informatyczne odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych;
- podmioty realizującym płatnosci internetowe;
- podmioty świadczącym usługi związane z działąlnością;
- podmioty świadczącym usługi prawne.
Ponadto odbiorcami mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do uzyskania kopii danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być obowiązkowe, gdy na przykład przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.